Ενώ στο άρθρο 39, §2 του Ν. 2910/2001 αναφέρεται ότι: «Οι διατάξεις του Νομ. Διατάγματος 57/1973 "περί λήψεως μέτρων κοινωνικής προστασίας των οικονομικώς αδυνάτων και καταργήσεων των διεπουσών τον θεσμόν της απορίας διατάξεων", όπως κάθε φορά ισχύει για την κοινωνική προστασία, εφαρμόζονται και στους αλλοδαπούς που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα», στην πράξη δεν καλύπτονται όλες οι κατηγορίες αλλοδαπών, αλλά τα κριτήρια για την παροχή διαφόρων επιδομάτων εξειδικεύονται με εγκυκλίους, οι οποίες ορίζουν τους δικαιούχους κατά περίπτωση.

Στη διάταξη αυτή, με βάση την εγκύκλιο Υ4α/οικ.8992/13-7-2000 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, υπάγονται μόνο οι αλλοδαποί υπήκοοι (των συμβαλλομένων μερών στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη 1961, στον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη 1996 και στη Σύμβαση για την Ιατρική Κοινωνική Αντίληψη του 1953 του Συμβουλίου της Ευρώπης) που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, καθώς και οι ομογενείς, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: είναι άνεργοι, ανασφάλιστοι, ευρίσκονται σε κατάσταση οικονομικής αδυναμίας και δεν έχουν οικείους που να μπορούν να τους ασφαλίσουν.

Σε αυτές τις δύο κατηγορίες παρέχεται απόφαση οικονομικής αδυναμίας από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιών, με βάση την οποία εκδίδεται βιβλιάριο περίθαλψης ανασφάλιστων, με το οποίο καλύπτεται η δαπάνη για νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα του Ε.Σ.Υ. Για τους ομογενείς, το βιβλιάριο περίθαλψης πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς (εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας με αριθμ. Υ4α/οικ.8992/13-7-2000).

Απόφαση οικονομικής αδυναμίας μπορεί να εκδοθεί και για κάλυψη άλλων αναγκών, όπως εισαγωγή σε παιδικούς σταθμούς, σε Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων, στο Γηροκομείο Αθηνών καθώς και για την κάλυψη νοσηλίων εξωτερικού, σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει θεραπεία στην Ελλάδα. Όσον αφορά τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων, δικαιούχοι επιδόματος τετραπληγίας–παραπληγίας, βαριάς νοητικής υστέρησης καθώς και επιδόματος εγκεφαλικής παράλυσης, είναι οι παλιννοστούντες ομογενείς καθώς και οι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και των κρατών που υπάγονται στην κυρωμένη με το Ν.Δ. 4017/59 ΦΕΚ 246 τ. Α’ 1959 Ευρωπαϊκή Σύμβαση, εφόσον κατοικούν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Επίσης, οι ομογενείς που διαθέτουν «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς» δικαιούνται τα επιδόματα τυφλότητας και κωφαλαλίας.

Προβλέπεται η παροχή επιδόματος μητρότητας σε γυναίκες, που ευρίσκονται νόμιμα στη χώρα και έχουν πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας (Ν.Δ. 57/1973), επειδή αδυνατούν να αντιμετωπίσουν με δικά τους μέσα τις βασικές βιοτικές τους ανάγκες. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της 103/82 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, που κυρώθηκε με το Ν. 1302/82, κάθε άτομο που ανήκει στο γυναικείο φύλο ανεξάρτητα από ηλικία, ιθαγένεια, φυλή ή θρησκεία, εφόσον έχει άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα, δικαιούται να λάβει επίδομα μητρότητας. Προϋποτίθεται ότι είναι:

  1. εργαζόμενες ανασφάλιστες που βρίσκονται σε κατάσταση μητρότητας και δεν έχουν δικαίωμα να αξιώσουν τις παροχές αυτές από ασφαλιστικό φορέα
  2. μητέρες που έχουν οικογενειακό μηνιαίο εισόδημα 587 €, σύμφωνα με το έγγραφο Π2Β/3904/96 του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας.
Οι πολιτικοί πρόσφυγες απολαμβάνουν όλων των επιδομάτων, όπως και οι Έλληνες πολίτες, με τους οποίους εξομοιώνονται ως προς τα δικαιώματα σε παροχές κοινωνικής πρόνοιας.

 

Επιστροφή στο "Θεσμικό πλαίσιο για τους μετανάστες & τους παλιννοστούντες"

Μετάβαση στην "Κεντρική σελίδα"

27.05.08 9:20
ubglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Παροχή φροντίδας υγείας σε

παλιννοστούντες και μετανάστες

 

Ζητήματα κοινωνικής προστασίας των αλλοδαπών